23/5/10

Tomari no Passai

Kata Tomari no Passai
Bunkai Kumite Tomari no Passai: