15/5/10

Shiho Kosokun

Kata Shiho Kosokun
Bunkai Kumite Shiho Kosokun: