16/5/10

Suparinpai

Kata Suparinpai
Bunkai Kumite Suparinpai: