16/5/10

Suparinpai

Kata Suparinpai




Bunkai Kumite Suparinpai: