15/5/10

Passai Dai

Kata Passai Dai
Bunkai Kumite Passai Dai: