16/5/10

Juroku

Kata Juroku

Bunkai Kumite Juroku