22/5/10

Nipaipo

Kata Nipaipo (versión Kenwa Mabuni)