14/5/10

Rohai Shodan

Kata Rohai Shodan
Bunkai Kumite Rohai Shodan: