23/5/10

Matsumura no Passai

Kata Matsumura no Passai
Bunkai Kumite Matsumura no Passai