15/5/10

Passai Sho

Kata Passai Sho
Bunkai Kumite de Passai Sho: