16/5/10

Shinpa

Kata Shinpa




Bunkai Kumite Shinpa: