16/5/10

Shinpa

Kata Shinpa
Bunkai Kumite Shinpa: