16/5/10

Shinsei

Kata Shinsei
Bunkai Kumite Shinsei