10/5/10

Pinan Shodan

Kata Pinan Shodan:
Bunkai Kumite Pinan Shodan,
Oyo Bunkai Kumite Pinan Shodan,
Yakusoku Kumite Pinan Shodan: